Tài nguyên

Trực tuyến

9 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chuyên đề bảo vệ môi trường.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hoài Thương
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Hoài Thương (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:42' 02-11-2010
  Dung lượng: 7.0 MB
  Số lượt tải: 206
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO DỤC HS
  Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  QUA CÁC BỘ MÔN.
  THAM LUẬN CHUYÊN ĐỀ
  TỔ CHUYÊN MÔN : CÔNG DÂN - SỬ ĐỊA
  NỘI DUNG THAM LUẬN
  * I. Lời dẫn .
  * II. Giáo dục BVMT thông qua bộ môn GDCD.
  - Tư liêu minh họa.
  * III. Giáo dục BVMT thông qua bộ môn Địa .
  - Tư liêu minh họa.
  * IV. Giáo dục BVMT thông qua bộ môn Sử .
  - Tư liêu minh họa.
  * V. Lời kết.
  I. Lời dẫn mở bài :

  * Ô nhiễm môi trường là thảm họa đã được cảnh báo từ lâu.
  - Trước đó.
  - Hiện nay.
  - Các Văn bản luật.
  Luật Bảo vệ môi trường

  QUỐC HỘI
  ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 29-L/CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1993 
  LUẬT
  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 29-L/CTN NGÀY 27/12/1993 CỦA QUỐC HỘI
  Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại;
  Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu;

  Căn cứ vào Điều 29 và Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
  Luật này quy định việc bảo vệ môi trường.
  Chương 1:
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1
  Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.
  Bảo vệ môi trường được quy định trong Luật này là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 175-CP
  NGÀY 18-10-1994
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  CHÍNH PHỦ
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường,
  NGHỊ ĐỊNH :
  Chương 1:
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 và Chủ tịch nước ra Lệnh công bố số 29-L/CTN ngày 10 tháng 1 năm 1994.
  BỘ CHÍNH TRỊ
  ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ********
  Số: 36/1998/CT-TW
  Hà Nội, Ngày 25 tháng 6 năm 1998 
  CHỈ THỊ
  VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
  Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ******** Số: 1363/QĐ-TTgHà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2001   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ``ĐƯA CÁC NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN``
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
  Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 7839/KHCN ngày 07 tháng 8 năm 2001, 
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ********
  Số: 02/2005/CT-BGD&ĐT
  Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại. Bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay và đã có một số chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường.
  CÔNG VĂN 7120/ BỘ GD ĐT
  Tích hợp nội dung GDBVMT vào các môn học cấp THCS và THPT
  Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
  Ngày 17/7/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD& ĐT) đã có công văn số 6327/BGDĐT-KHCNMT về việc xây dựng kế hoạch tập huấn giáo viên về phương pháp tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học. Để triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) vào các môn học cấp THCS và THPT, Bộ GD& ĐT hướng dẫn các Sở GD& ĐT một số nội dung sau:
  1. Việc tích hợp GDBVMT vào các môn học được thực hiện từ năm học 2008-2009. Sở GD&ĐT lựa chọn một số trường THCS và THPT áp dụng thí điểm, Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm các đơn vị thực hiện thí điểm để nhân rộng, tiến tới áp dụng đại trà cho những năm học sau.
  2. Những môn học thực hiện tích hợp GDBVMT:  
  - Cấp THCS, các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Sinh học, Công nghệ.
  - Cấp THPT, các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ.
  3. Nguyên tắc tích hợp GDBVMT là chuyển tải các nội dung BVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học.
  4. Phương pháp GDBVMT phải góp phần phát huy tích tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.
  5. Nội dung, địa chỉ tích hợp GDBVMT chủ yếu được nêu trong tài liệu của Bộ GD& ĐT đã gửi các địa phương. Các Sở GD& ĐT hướng dẫn các trường vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình.
  6. Kiểm tra đánh giá GDBVMT được lồng ghép trong kiểm tra đánh giá của môn học, cần chú ý kiểm tra sự vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về BVMT trong cuộc sống thực tiễn.
  II. GIÁO DỤC HỌC SINH
  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG QUA GiẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD

  KHÓ KHĂN KHI THỰC HiỆN
  1./ Đối với học sinh :
  - Là cái mới.
  - Tiếp thu miễn cưỡng.
  - Nhận thức trừu tượng.
  2./ Đối với Giáo viên :
  - Phương tiện, dụng cụ.
  - Thời gian, công sức.
  KHỐI 6 : Bài 7
  YÊU THIÊN NHIÊN- SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN
  * Hình thành khái niệm Thiên nhiên :
  Bao gồm : Không khí, bầu trời, sông, suối, rừng cây, đồi núi, động- thực vật,……
  THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP , ĐỘNG VẬT DỄ THƯƠNG
  CON NGƯỜI GIẾT HẠI ĐỘNG VẬT, HỦY HOẠI THIÊN NHIÊN…………
  GDCD.7
  Bài 7 :
  TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.

  &

  Bài 9
  XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
  LỚP 8

  Sau khi hình thành các khái niệm, minh họa các hoạt động xã hội trong đó có bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường để xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh…………
  Cho các em xem phim
  HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
  Bài 6 – Lớp 9
  Sau khi tìm hiểu nguyên nhân : Hiện nay có nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như : Bảo vệ hòa bình, các căn bệnh thế kỷ, dân số, lương thực,…. Trong đó có bảo vệ môi trường là vấn đề bức xúc cần thực hiện của toàn nhân loại…
  Cho các em xem phim để cùng thảo luận
  Kính thưa quí Thầy Cô.
  Thực hiện dạy lồng ghép nội dung BVMT vào bộ môn GDCD là 1 việc làm rất quan trọng vì đặc trưng bộ môn là GD những chủ nhân tương lai thành những con người toàn diện……..
  - Khó………..
  - Không khó…….
  GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  TRONG MÔN ĐỊA LÝ
  ĐỊA LÝ KHỐI - 6
  BÀI 13 : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
  MỤC 3 : ĐỊA HÌNH CAXTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG
  Học sinh biết được các hang động
  ( loại địa hình đặc biệt của núi đá vôi )là những cảnh đẹp thiên nhiên, hấp dẫn khách du lịch
  Nhận biết địa hình caxtơ qua tranh ảnh và trên thực địa
  Thạch động thôn Vân ( Hà Tiên)
  Động Phong Nha
  Giáo dục học sinh biết yêu quý, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên trên Trái Đất nói chung và ở Việt Nam nói riêng

  Không có hành vi tiêu cực làm giảm vẻ đẹp của các cảnh quan tự nhiên
  Không
  nên
  xả rác
  bừa bãi
  Có ý thức bảo vệ môi trường
  ĐỊA LÝ KHỐI – 7
  BÀI 17 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
  Nguyên nhân ô nhiễm không klhí
  Khói bụi
  Hoạt động công nghiệp
  Hậu quả
  Gây hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên băng ở hai cực tan chảy, mực nước các đại dương dâng cao
  Thủng tầng ôzôn
  Khí hậu toàn cầu biến đổi
  Nước dâng gây lũ lụt
  Thủng tầng ôzôn
  Khô hạn vì thiếu nước

  Biện pháp :

  Các nước trên thế giới ký nghị định thư Ki- ô- tô nhằm cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm.
  Có ý thức bảo vệ môi trường , không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh….
  Những việc nên làm
  Trồng nhiều cây xanh
  Nguyên nhân ô nhiễm nước :
  Chất thải ở các khu công nghiệp
  Rác thải
  Chất hóa học,thuốc trừ sâu
  Tác hại
  Thủy triều đỏ
  Hành động ngay để cứu môi trường
  Dọn sạch rác ở bãi biển

  ĐỊA LÝ KHỐI – 8
  BÀI 37 : ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM
  Mục 1 : Đặc điểm chung :
  Học sinh biết được nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loài động, thực vật quý hiếm
  Nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị tàn phá, biến đổi và suy giảm về chất lượng và số lượng.
  Tài nguyên sinh vật phong phú
  Hệ sinh thái nông nghiệp
  Rừng ngập mặn
  Rừng thưa rụng lá vào mùa khô
  Nguyên nhân hệ sinh thái suy giảm
  RỪNG ƠI
  Biện pháp khắc phục: Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên , vườn quốc gia
  Qua bài học sinh biết xác định trên bản đồ vị trí các vườn quốc gia của Việt Nam
  CHUYÊN ĐỀ
  LỒNG GHÉP NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ 6
  GV: Tr?n Th? H?ng Lu?n
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  Kiến thức chuyên môn
  Lịch sử là gì?
  Giáo viên lần lượt tiến hành các hoạt động theo giáo án
  Kiến thức chuyên môn
  2. Học lịch sử để làm gì?
  Giáo viên lần lượt tiến hành các hoạt động theo giáo án
  Kiến thức chuyên môn
  3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
  Giáo viên lần lượt tiến hành các hoạt động theo giáo án
  Kiến thức lồng ghép về bảo vệ môi trường
  Bài này kiến thức bảo bệ môi trường được lồng ghép sau khi giảng xong nội dung 3: “Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?”
  Sau
  khi giảng kiến thức Giáo viên kết hợp nêu câu hỏi:
  “Nếu em
  được Cha Mẹ hoặc Thầy, Cô dẫn đi thăm
  Khu Di tích Tầm Vu em sẽ làm gì để giữ gìn cảnh quan
  xung quanh sạch, đẹp?
  Kiến thức lồng ghép về bảo vệ môi trường
  Giỏo viờn nờu g?i ý v hu?ng h?c sinh vo cõu tr? l?i:
  Khụng v?t rỏc b?a bói.
  Khụng di lờn c?, khụng phỏ ho?i cõy xanh.
  D?ng th?i nh?c nh? m?i ngu?i xung quanh cú ý th?c b?o v? mụi tru?ng
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  CHUYÊN ĐỀ
  LỒNG GHÉP NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ 7
  Giáo viên: Trần Thị Hồng Luận
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  Bài 20
  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI
  LÊ SƠ (1428 – 1527)
  Giáo viên: Trần Thị Hồng Luận
  Kiến thức chuyên môn
  Tỡnh hỡnh giỏo d?c v khoa c?
  (Giỏo viờn l?n lu?t ti?n hnh cỏc ho?t d?ng theo giỏo ỏn)
  Kiến thức chuyên môn
  2. Van h?c, khoa h?c, ngh? thu?t
  (Giỏo viờn l?n lu?t ti?n hnh cỏc ho?t d?ng theo giỏo ỏn)
  Kiến thức lồng ghép về bảo vệ môi trường
  Tình hình giáo dục và khoa cử
  Sau khi giảng kiến thức Giáo viên kết hợp nêu câu hỏi:
  “Văn miếu Quốc Tử Giám là 1 di tích giáo dục, vậy theo em mọi người phải làm gì để giữ gìn di tích đó?”
  “Văn miếu Quốc Tử Giám là 1 di tích giáo dục, vậy theo em mọi người phải làm gì để giữ gìn di tích đó?”

  Kiến thức lồng ghép về bảo vệ môi trường
  Giỏo viờn nờu g?i ý v hu?ng h?c sinh vo cõu tr? l?i:
  Khụng v?t rỏc b?a bói.
  Khụng vi?t, v? b?n, khụng d?p phỏ cỏc bia dỏ.
  N?u th?y hnh vi phỏ ho?i ph?i bỏo ngay cho ngu?i qu?n lý.
  - D?ng th?i khụng ng?ng h?c t?p d? x?ng dỏng v?i truy?n th?ng van hi?n c?a dõn t?c.
  CHUYÊN ĐỀ
  LỒNG GHÉP NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ 9
  GV: Tr?n Th? H?ng Lu?n
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  Bài
  CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
  Giáo viên: Trần Thị Hồng Luận
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  Kiến thức lồng ghép về bảo vệ môi trường
  Bài này kiến thức bảo bệ môi trường được lồng ghép trong nội dung kiểm tra 15 phút đối với học sinh.
  Kiến thức lồng ghép về bảo vệ môi trường
  Trong nội dung “Đề kiểm tra 15 phút”, giáo viên chèn thêm câu hỏi về bảo vệ môi trường.
  Nội dung câu hỏi và đáp án như sau:
  CÂU HỎI
  Theo em, cách mạng khoa học – kỹ thuật có tác động như thế nào đối với môi trường sống của con người?
  ĐÁP ÁN
  Việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu không hợp lý gây ra những dịch bệnh mới.
  Sử dụng quá tải các phương tiện giao thông vân tải gây ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông.
  Chế tạo các loại vũ khí có sức tàn phá, hủy diệt sự sống và gây ô nhiễm khí quyển.
  Người thực hiện: TRẦN THỊ HỒNG LUẬN – Trường THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  Chõn thnh c?m on
  QUí TH?Y Cễ QUAN TM THEO DếI, GểP í
   
  Gửi ý kiến